Propellor

http://www.goedgeboren.nl/noordwestnederland/h/497/0/1349/Onderzoeken/Propellor--PRevention-Of-PrEterm-Labour-in-LOw-Risk-women

 

Korte beschrijving
Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van perinatale sterfte in Nederland.
Van alle perinatale mortaliteit en morbiditeit wordt 50-70% veroorzaakt door vroeggeboorte. Daarom is preventie van vroeggeboorte een belangrijk doel binnen de verloskunde.

De meerderheid van de vroeggeboortes blijft echter onopgemerkt tot het moment dat de vroeggeboorte moeilijk of niet meer te voorkomen is. Er zijn al bekende risicofactoren voor vroeggeboorte, maar er is veel ruimte voor verbetering in het screenen naar risicofactoren. Een betere risicoselectie kan resulteren in een tijdige interventie waardoor de zwangerschaps- en neonatale uitkomst wordt verbeterd.

Het project betreft een observationele cohort studie onder 4000 nullipara zwangeren (vrouwen die nog niet eerder een kind hebben gebaard) van 18 jaar en ouder met een laagrisico zwangerschap die zich voor het eerst melden bij een verloskundige of een arts vòòr een zwangerschapstermijn van 24 weken.

Doel van het onderzoek
In deze studie worden prognostische factoren voor vroeggeboorte in een laagrisico populatie nullipara zwangeren bestudeerd. Deze factoren zullen worden gerelateerd aan het voorkomen van vroeggeboorte en aan neonatale uitkomsten.

Het project is uniek omdat het de factoren integreert op het gebied van public health en de factoren gerelateerd met de partus en lichamelijke inspanning, klinische factoren en met het beloop van de zwangerschap.
De verzamelde data zullen worden gebruikt om een predictiemodel voor vroeggeboorte te ontwikkelen en te valideren.

Vraagstelling / Hypothese
De hypothese voor deze studie is (1) dat het voorspellen van spontane vroeggeboorte sterk verbeterd wordt en (2) dat het risico van vroeggeboorte verminderd wordt door interventies op het gebied van public health en medische interventies zoals het gebruik van progesteron, een pessarium of groepsconsulten.

Relevantie
Met behulp van de verzamelde data wordt een predictiemodel voor spontane vroeggeboorte gemaakt. Hierdoor kan er in de toekomst een betere risicoselectie plaatsvinden en kunnen interventies worden uitgevoerd die de zwangerschapsuitkomsten verbeteren. Voor zwangeren binnen de studie vinden extra testen plaats waardoor een vroegere opsporing van een mogelijke dreigende vroeggeboorte kan worden opgemerkt.

Samenwerkingspartners
Er wordt samengewerkt met de regionale consortia Utrecht en Limburg aangezien deze consortia eveneens een onderzoek over risicoselectie en -screening uitvoeren.

Projecttitel Multidisciplinary step in the prediction and primary prevention of preterm birth – Prevention of Preterm Birth –
ZonMw projectnummer 209020002
Onderdeel van Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) februari 2013 t/m februari 2017 (4 jaar)
Projectleider(s) mw. dr. P.J. Hajenius
Projectuitvoerder(s) mw. dr. M. Kok, dhr. prof. dr. J.A.M. van der Post