MRNN

Het Midwifery1 Research Network Nederland (MRNN) is het eerstelijns netwerk voor onderzoek in de verloskunde. Het MRNN bemiddelt als een makelaar tussen verloskundigenpraktijken en onderzoekers bij de uitvoer van wetenschappelijk onderzoek. Het uiteindelijke doel is om de verloskundige zorg wetenschappelijk te onderbouwen. Het MRNN is een initiatief van alle opleidingen Verloskunde en wordt ondersteund door de KNOV.

In een looptijd van drie jaar wil het MRNN als netwerk en organisatie functioneren en zichzelf kunnen bekostigen. Het MRNN wil op de langere termijn een onmisbare speler zijn op het gebied van verloskundig onderzoek, in het bijzonder bij het ontsluiten van verloskundigenpraktijken voor onderzoek. Door samenwerking tussen verloskundige opleidingsinstituten (AVM, VAR, AVAG, MSc Verloskunde UvA-AMC) en de beroepsvereniging (KNOV) wordt er een beroepsgroepbreed draagvlak gecreëerd en worden krachten gebundeld. Het MRNN draagt bij aan de kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland en aan het recht op optimale zorg voor iedere zwangere.

Waarom MRNN? 
Onderzoek wordt steeds belangrijker in de verloskundige zorg in Nederland. Er wordt van een verloskundige verwacht dat zij evidence based werkt, dat ze op de hoogte is van recente ontwikkelingen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en dat ze die vertaalt naar haar zorgverlening. Inherent hieraan neemt ook de behoefte naar onderzoeksgegevens voor het werkveld toe en wordt er steeds meer verloskundig onderzoek opgezet. Dit heeft tot gevolg dat verloskundigen steeds meer verzoeken krijgen om mee te doen aan onderzoek. Dat betekent extra werk. Ook is het voor de praktijken niet altijd makkelijk om in te schatten aan welk onderzoek ze wel of niet kunnen en willen meedoen. Voor onderzoekers is het vaak moeilijk om met name de kleinere eerstelijns praktijken goed bij onderzoek te betrekken. Hiervoor is het MRNN opgericht.

Infrastructuur voor onderzoek
Het MRNN biedt een infrastructuur voor het doen van onderzoek in de verloskunde en vervult als zodanig een makelaarsrol tussen verloskundigenpraktijken en onderzoekers. De opleidingen tot verloskundige beschikken over een sterk netwerk van verloskundigenpraktijken. Dit kan onder andere worden ingezet voor de werving en inclusie van onderzoekspraktijken. Zo wordt het voor onderzoekers makkelijker om ook eerstelijns praktijken bij onderzoek te betrekken. Voor praktijken wordt het makkelijker om te bedenken op welk verzoek voor onderzoek zij in zullen gaan, ook krijgen zij ondersteuning bij het deelnemen aan onderzoek, bij voorbeeld bij de dataverzameling.

[1] De term Midwifery verwijst naar het onderzoeksdomein van de verloskunde met een nadruk op fysiologie, het werkveld bij uitstek van verloskundigen, los van of ze nu in de eerste, tweede of derde lijn werkzaam zijn. Het onderscheidt zich van obstetrisch onderzoek, wat betrekking heeft op het werkveld van gynaecologen en obstetrici, waar de nadruk meer ligt op pathologie.